Wywiad z Robertem Krassowskim - Prezesem Zarządu Spółki MBF Group S.A.

MBF


Z Robertem Krassowskim, Prezesem Zarządu Spółki MBF Group S.A., o wynikach finansowych, rozwoju spółek portfelowych, działalności na rumuńskim rynku AeRO oraz o nowych usługach doradczych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


Artur Górski: MBF Group S.A. opublikowała niedawno raport roczny za 2015 r. Jak oceniłby Pan miniony rok?

Robert Krassowski: Przez cały 2015 rok Spółka rozwijała i rozszerzała wachlarz usług w zakresie doradztwa biznesowego. Dodatkowo, pozyskaliśmy kapitał oraz sami uczestniczyliśmy w upublicznieniu dwóch spółek na rynku alternatywnym NewConnect. Wydzieliliśmy także specjalny podmiot - spółkę celową, która od polowy ubiegłego roku przeprowadza inwestycje krótko- i średnioterminowe. W spółce MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. posiadamy 100% udziałów i mamy nad nią całkowitą kontrolę. Wyniki firmy są konsolidowane, a co za tym idzie można je subiektywnie analizować i oceniać.

Wracając zaś do samych wyników nie można zapominać, że praktycznie 100% przychodów to działalność doradcza i usługowa. Przygotowujemy fachowe analizy sektorowe, prowadzimy doradztwo biznesowe. A to, co nas łączy z pierwotną działalnością, to przygotowywanie i nadzór na produkcją aplikacji na telefony komórkowe i urządzenia mobilne.

Spółka jest coraz bardziej rozpoznawalną marką w zakresie oferowanych usług. Cieszymy się, że kontrahenci cenią nasz profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług.


A.G.: Jak z kolei rozpoczął się dla Spółki 2016 r.? Czy wyniki za 1 kw. tego roku uważa Pan za satysfakcjonujące?

R.K.: Na wyniki I kwartału wpłynęła przede wszystkim decyzja o sprzedaży spółki Getbol Sp. z o.o. Postanowiliśmy zamknąć inwestycję godząc się ze stratą. Niemniej jednak z uwagi na różnicę zdań między nami było to rozwiązanie najlepsze i najrozsądniejsze. Rozstaliśmy się w zgodzie szanując odmienne wizje rozwoju. Nie wykluczamy, że w przyszłości nasze drogi się ponownie zejdą.


A.G.: W jaki sposób zbudowana jest struktura Grupy Kapitałowej MBF Group S.A.? Za co odpowiadają poszczególne podmioty?

R.K.: Proszę pamiętać, że w podmioty w ramach Grupy Kapitałowej MBF mają w większości pełną samodzielność w podejmowaniu decyzji biznesowych dotyczących rozwoju krótko- i długoterminowego. Oczywiście jako znaczący udziałowcy staramy się nakreślać kierunki, ale ostateczne decyzje zawsze zależą od kadry zarządzającej tych spółek. De facto więc całkowitą kontrolę mamy nad jedną firmą - wspomnianą wyżej MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. Zresztą decyzja o wycofaniu się ze spółek, w których posiadaliśmy ponad 50% udziałów lub akcji, była jak najbardziej przemyślana. Kierowaliśmy się bezpieczeństwem w budowie portfela inwestycyjnego. Wolimy posiadać portfel bardziej zróżnicowany zamiast nacisku na własność i bezpośrednią kontrolę. W wypadku sukcesu danej spółki i tak zarobimy, w przypadku niepowodzenia - ograniczymy ewentualne straty.


A.G.: Jakie zmiany zaszły w ostatnim czasie w Państwa portfelu inwestycyjnym?

R.K.: Nasz portfel inwestycyjny jest dynamiczny. Oprócz spółek przeznaczonych na inwestycje długoterminowe, w portfelu znajdują się także podmioty, gdzie okres inwestycji można określić na rok, kwartał czy nawet kilka tygodni. W tym ostatnim wypadku mowa jest o inwestycjach bezpośrednio na rynku NewConnect lub GPW. W pozostałych przypadkach bardzo często są to oferty poprzedzające ofertę IPO lub dotyczące właśnie debiutu giełdowego. Dość powiedzieć, że ostatnie 3 lata to osiem udanych emisji zakończonych debiutem na rynku alternatywnym NewConnect. Udanych tak dla nas, jak i dla upublicznianych spółek, które pozyskały kapitał niezbędny do rozwoju.


A.G.: Jak rozwija się spółka Vabun S.A.? Z jakich elementów zbudowana jest jej strategia rozwoju?

R.K.: Firma Vabun S.A. rozpoczęła działalność operacyjną z końcem II kwartału 2015 roku. Do dzisiaj wprowadzono do sieci dystrybucyjnej już 3 linie produktów - perfum oraz perfumowanych żeli pod prysznic dla mężczyzn. Mimo znacznych nakładów inwestycyjnych, przez zaledwie sześć miesięcy, już w pierwszym roku działalności, na koniec 2015 roku udało się wypracować dodatni wynik finansowy.

Celem niepublicznej emisji akcji, która została kilka dni temu zakończona jest rozwinięcie sieci dystrybucyjnej na rynku polskim oraz sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych, gdzie produkt jest już obecny m.in. we Włoszech, Czechach oraz w Niemczech. W planach jest także opracowanie i wprowadzenie 4-tej linii perfum i perfumowanych żeli dla mężczyzn oraz 1-szej linii perfum dla kobiet. Spółka przygotowuje się do opracowania i przeprowadzenia projektów unijnych w ramach nowej perspektywy (innowacje oraz B+R) oraz uczestniczenia w targach w kraju i za granicą. Dodatkowo, nie jest wykluczone, że jesienią 2016 roku wprowadzona zostanie seria produktów dla klienta masowego z tzw. niższej półki, sygnowana znakiem Vabun lub RM.


A.G.: Kiedy mogłoby dojść do jej upublicznienia na polskiej giełdzie?

R.K.: Zarząd Vabun S.A. w porozumieniu z władzami MBF Group S.A. założył, że oferta sprzedaży akcji poprzedzająca bezpośrednio debiut winna być przeprowadzona na przełomie 2016 i 2017 roku. Jeśli terminy zostaną dotrzymane to do debiutu na NewConnect mogłoby dojść w I lub II kwartale 2017 roku. W grę wchodzi także skierowanie oferty do inwestora branżowego.


A.G.: W grudniu ub. roku poinformowali Państwo o planach nabycia 100% udziałów w spółce Inter-Hydro Sp. z o.o. Czym zajmuje się ten podmiot oraz na jakim etapie znajdują się prowadzone negocjacje?

R.K.: Obecnie badamy szczegółowo dokumenty spółki oraz możliwości jej rozwoju. Za nami są także pierwsze negocjacje cenowe, ale do ostatecznego porozumienia jest jeszcze daleko.


A.G.: Czym oprócz inwestycji zajmuje się spółka zależna MBF Inwestycje Kapitałowe?

R.K.: Od wielu miesięcy prowadzimy badania nad handlem algorytmicznym oraz możliwościami wdrożenia poszczególnych mechanicznych systemów transakcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2015 roku udało się odnotować pierwsze sukcesy w zakresie sprzedaży poszczególnych produktów. Zarząd nie wyklucza inwestycji na własny rachunek, które będą przeprowadzane w spółce zależnej MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. - pierwszym wdrożonym produkcyjnie systemem będzie automat operujący na rynku instrumentów pochodnych na warszawskiej Giełdzie.


A.G.: W ostatnim czasie spółka MBF Financial Advisory SRL, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej MBF Group S.A., otrzymała licencję Autoryzowanego Doradcy rumuńskiego alternatywnego rynku AeRO. Jak to wpłynie na jej rozwój?

R.K.: Otrzymanie licencji Autoryzowanego Doradcy było kluczowe dla jej rozwoju. Obecnie we współpracy z drugim udziałowcem spółki możemy przystąpić do analiz możliwości wprowadzenia spółek na tamtejszy rynek alternatywny AeRO.


A.G.: Jakie nadzieje wiążą Państwo z działalnością na rynku AeRO? Czy prowadzone są jakieś wstępne rozmowy z klientami zainteresowanymi wprowadzeniem akcji do obrotu na tym rynku?

R.K.: Liczymy na to, że jeszcze w tym roku uda nam się wprowadzić na AeRO dwie spółki: jedną z Polski i jedną z Rumunii. W przyszłym roku powinno to już być ok. 5 spółek. Tak naprawdę wiele zależy od kondycji samego rynku oraz koniunktury i sentymentu na rynkach Europy Środkowej, jak i całego świata.


A.G.: Które branże są dla Spółki obecnie najbardziej atrakcyjnymi do przeprowadzania transakcji kapitałowych?

R.K.: Od samego początku założyliśmy, że nie będziemy zamykać się na żadną z branż. Niemniej na szczególne zainteresowanie mogą liczyć przedsiębiorcy działający w sektorze IT, ICT czy telekomunikacji. Stawiamy na otwartość, innowacyjność oraz zaangażowanie osób bezpośrednio zarządzających.


A.G.: Czy Spółka posiada plan w zakresie realizowania kolejnych wyjść z inwestycji?

R.K.: W przypadku inwestycji krótko- i średnioterminowych najczęstszym scenariuszem jest debiut giełdowy i odsprzedaż pakietu inwestorowi poprzez umowę cywilno-prawną lub bezpośrednio przez rynek NewConnect.

W przypadku inwestycji długoterminowych niezbędne są spotkania z ewentualnymi nabywcami. Czasami sami szukamy ewentualnych nabywców, a innym razem chętni sami pytają o dany podmiot. Trudno tutaj o zdefiniowanie jakiejś stałej reguły postępowania.


A.G.: Przyjęli Państwo politykę informacyjną w zakresie relacji inwestorskich. Na czym opierają się jej główne założenia?

R.K.: Przede wszystkim chcemy być jak najbardziej przejrzyści i transparentni dla naszych Akcjonariuszy oraz ewentualnych Inwestorów. Nie mieliśmy w obowiązku publikować wyników należących do Grupy MBF, bo nie są to spółki od nas zależne, niemniej we wspólnym porozumieniu postanowiliśmy takie dane otrzymywać i publikować.

Dodatkowo, wiele zmieni wprowadzenie regulacji wynikających z dyrektywy MAD i rozporządzenia MAR. Wspólnie ze Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przygotujemy tzw. ISR, czyli Indywidualne Standardy Raportowania. Jesteśmy na ostatnim etapie ich przygotowania, a następnie wyniki przekażemy do certyfikacji do SEG.


A.G.: Czy rozważają Państwo wdrożenie programu skupu akcji własnych?

R.K.: Jeśli cena akcji będzie na nierozsądnie niskim poziomie to z pewnością będzie to sygnał by uruchomić skup akcji własnych. Nie bez znaczenia będą także ewentualne decyzje osób zarządzających oraz nadzorujących. Myślę, że także oni będą skłonni dokonać kupna akcji. Myślę jednak, że działalność Spółki oraz jej systematycznie powiększane przychody nie skłonią inwestorów do ruchów, które miałyby spowodować znaczny spadek kapitalizacji MBF Group.


A.G.: Jakie są plany Spółki w zakresie składania wniosków o otrzymanie dofinansowania z funduszy unijnych?

R.K.: Chcemy aktywnie brać udział w kolejnych naborach, dlatego już teraz mamy złożone trzy wnioski o dofinansowanie w spółkach: Kamea Consulting, Vabun oraz w samym MBF Group. Z uwagi na charakter naszej działalności najczęściej będziemy brali udział w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój, niemniej jednak nie zamykamy się na fundusze regionalne oraz inne programy. W bieżącym roku mamy w planach złożenie jeszcze co najmniej kilku wniosków (w skali całej Grupy MBF).


A.G.: Jakie działania są przez Państwa rozważane w najbliższym czasie w zakresie realizacji założeń jej strategii rozwoju?

R.K.: Cały czas stawiamy na rozwój. Kilka tygodni temu poszerzyliśmy nasze usługi o marketing, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania dedykowanej strategii marketingowej. Taka strategia musi być adekwatna i spójna z biznesowym aspektem przedsiębiorstwa. Przeprowadzimy dokładną analizę mocnych i słabych stron działalności, szczególną uwagę przywiązując do analizy konkurencji i zdefiniowania grupy potencjalnych nabywców. Oferujemy zaprojektowanie i wdrożenie systemów zarządzania efektywnością w oparciu o jej kluczowe wskaźniki. Przeprowadzamy indywidualne konsultacje i szkolenia z zakresu Balanced Scorecard czy Key Performace Indicators. W wynikach za II kwartał br. powinny być odnotowane pierwsze przychody z tego tytułu.


A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę.


.png
Robert Krassowski, Prezes Zarządu Spółki MBF Group S.A.