Wywiad z Adamem Konieczkowskim - Prezesem Zarządu Spółki HOLLYWOOD S.A.

HLD


Z Adamem Konieczkowskim, Prezesem Zarządu Spółki HOLLYWOOD S.A., o profilu działalności, strukturze Holdingu, strategii rozwoju oraz o wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


Artur Górski: Spółka HOLLYWOOD S.A. jest notowana na rynku NewConnect od dwóch lat. Czy obecność na nim spełniła Państwa oczekiwania wobec rynku kapitałowego?

Adam Konieczkowski: Zdecydowanie tak. Poprzez wejście na rynek NewConnect zaczęliśmy być zupełnie inaczej postrzegani przez naszych obecnych i potencjalnych klientów. Nasi kontrahenci widzą nas jako dużego, stabilnego, pewnego i sprawdzonego usługodawcę, który zapewnia usługi na najwyższym poziomie.


A.G.: W trakcie oferty prywatnej Spółka pozyskała 800 tys. zł. Co stanowiło cele emisyjne?

A.K: Środki z emisji zostały przeznaczone przede wszystkim na bieżącą działalność. Nie zależało nam na pozyskaniu znacznych środków, ponieważ nasza kondycja finansowa jest i była stabilna. Prawdziwym, głównym celem emisji było wejście na NewConnect, jako jednego z parkietów GPW, który traktujemy jako przedsionek do parkietu głównego.


A.G.: Czym dokładnie zajmuje się HOLLYWOOD S.A.? W jakich obszarach prowadzona jest działalność operacyjna?

A.K: Najogólniej mówiąc spółki naszej Grupy Kapitałowej świadczą przemysłowe usługi pralnicze oraz usługi wynajmu telstyliów dla klientów instytucjonalnych. Obsługujemy kontrahentów funkcjonujących w trzech segmentach: służba zdrowia, przemysł i HoReCa. Obsługujemy w zakresie samego pralnictwa i/lub wynajmu tekstyliów z serwisem pralniczym placówki służby zdrowia, zakłady przemysłowe z różnych branż oraz hotele i gastronomię. Dodatkowymi dziedzinami naszej działalności jest wynajem lub sprzedaż urządzeń vendingowych do obsługi wynajmowanych tekstyliów, sprzedaż i wynajem mat wejściowych, a także inne usługi związane z pralnictwem, których udział w naszej sprzedaży nie jest znaczący.


A.G.: Jak zbudowana jest struktura holdingowa Państwa Grupy Kapitałowej? Czy poszczególne podmioty współpracują ze sobą i w związku z tym występują jakieś efekty synergii?

A.K: Hollywood S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Hollywood, a działalność jest prowadzona za pośrednictwem spółek zależnych. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w różnych obszarach pralnictwa. Obecnie holding tworzy 12 spółek, zlokalizowanych w Sierpcu, Poznaniu, Pępowie, Gdyni, Tykocinie, Warszawie, Płocku oraz w Berlinie. Spółki ściśle ze sobą współpracują, co przynosi efekty synergii na wielu płaszczyznach i pozwala wygenerować znaczne oszczędności.


A.G.: Należący do Spółki i zlokalizowany w Sierpcu zespół pralni „HOLLYWOOD” jest najnowocześniejszym w Polsce tego typu obiektem, a także jednym z najnowocześniejszych w Europie. Na czym polega jego innowacyjność i jak przekłada się ona na funkcjonowanie przedsiębiorstwa?

A.K: Zakład ten działa w strukturach naszej największej spółki, którą jest Hollywood Textile Service Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu. Mówiąc bardzo ogólnie, bez wchodzenia w szczegóły technologiczne, innowacyjność ta dotyczy przede wszystkim zainstalowanych i wykorzystywanych systemów oszczędnościowych, które zapewniają nam znaczne oszczędności w wielu pozycjach kosztów, dotyczących np. mediów pralniczych czy też transportu. Pracujemy na najnowocześniejszych maszynach i urządzeniach pralniczych, wykorzystujemy w swojej działalności technologię radiowej identyfikacji towarów (RFID), którą wprowadzaliśmy jako pierwsi w Polsce. Ponadto jest wiele drobnych szczegółów i detali, które zapewniają nam i oczywiście naszym klientom wiele korzyści oraz usprawnień w naszej codziennej działalności i współpracy z naszymi odbiorcami.


A.G.: Którymi kanałami pozyskują Państwo nowych klientów?

A.K: Klienci z sektora medycznego są w zdecydowanej większości pozyskiwani poprzez zamówienia publiczne. Natomiast kontrahenci z sektorów przemysł oraz HoReCa to efekt naszych działań handlowych prowadzonych na terenie całego kraju oraz w Niemczech.


A.G.: Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku usług pralniczych w Polsce i jak będzie on Pana zdaniem ewoluował w najbliższych latach?

A.K: Polski rynek pralnictwa przemysłowego jest obecnie w fazie konsolidacji, której jesteśmy prekursorem oraz zdecydowanym liderem. Znikają małe zakłady pralnicze, a na rynku pozostają duże podmioty o solidnych podstawach ekonomicznych i dużych mocach przerobowych. Jestem przekonany, że tendencja ta utrzyma się w najbliższej przyszłości.


A.G.: Z jakich elementów zbudowana jest Strategia Rozwoju HOLLYWOOD S.A.?

A.K: Przede wszystkim dalsza konsolidacja polskiego rynku pralniczego, a także szersze wejście na rynek niemiecki m.in. poprzez przejęcia zakładów pralniczych za naszą zachodnią granicą. Ponadto zamiana tradycyjnych usług pralniczych na usługi rentalu tektyliów wraz z serwisem pralniczym, czyli dokładniej mówiąc rozwój usług wynajmu tekstyliów medycznych dla placówek służby zdrowia, wynajem odzieży roboczej do zakładów przemysłowych oraz wynajem bielizny hotelowej i gastronomicznej dla hoteli i gasronomii. Oczywiście usługi prania i rentalu oferowane w połączeniu z technologią RFID i urządzeniami vendingowymi oraz innymi „drobniejszymi” usługami świadczonymi przez nasze spółki.


A.G.: Czy konkurencja w branży jest dzisiaj bardzo duża? Jakie są Państwa przewagi konkurencyjne?

A.K: W naszym kraju według danych GUS działa około 5.500 podmiotów związanych z pralnictwem, przy czym pralni przemysłowych jest około 450, wśród których jest zaledwie około 80 zakładów o dobowych mocach przerobowych powyżej 5 ton. Wszystkie nasze zakłady, których jest obecnie 7, a w najbliższej przyszłości będzie więcej, są w tym gronie. Nasze główne przewagi to:
- wysokie moce przerobowe sięgające obecnie około 3.000 ton miesięcznie,
- nowoczesny, wydajny i energoszczędny park maszynowy i transportowy,
- liczne funkcjonujące w naszych zakładach systemy oszczędnościowe i odzyskowe,
- duże doświadczenie i wypracowane przez wiele lat know-how,
- tradycyjne usługi pralnicze połączone z renatalem tekstyliów, technologiami RFID i vendingową,
- silne fundamety ekonomiczne.


A.G.: Spółka podpisała w ostatnim czasie umowę inwestycyjną z zagranicznym funduszem Private Equity. Czy mógły Pan coś więcej o niej powiedzieć?

A.K: Konsolidacja rynku, ekspansja poza granicami kraju oraz nacisk na rozwój usług rentalu tektyliów są działaniami mocno kapitałochłonnymi. Dlatego dalsza realizaja założonej strategii działania wymagała w naszej ocenie pozyskania inwestora finansowego, który zapewniłby nam niezbędne zaplecze finansowo-kapitałowe. Z tych względów podjęliśmy najpierw poszukiwania, a nastepnie rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Dzisiaj mogę powiedzieć, że proces ten został zakończony sukcesem, którym jest współpraca z funduszem 21 Concordia. Wraz z moimi wspólpracownikami jesteśmy zadowoleni z formy, jakości, sposobu oraz poziomu rozmów i negocjacji z przedstawicielami funduszu, z którymi mówiąc kolokwialnie „nadajemy na tych samych falach”.


A.G.: Wyniki finansowe całej Grupy Kapitałowej osiągnięte w 2015 r. wykazały skokowy wzrost przychodów i zysku netto. Z czego to wynikało?

A.K: Główne przyczyny są trzy: rozwój organiczny, wdrożone i cały czas wdrażane systemy oszczędnościowe oraz zrealizowane akwizycje - w ubiegłym roku w wyniku przeprowadzonych akwizycji w skład Grupy weszły dwie kolejne spółki, których wyniki zaczęły być konsolidowane. Oczywiście oprócz nich jest codzienna, długa, żmudna i bardzo ciężka praca.


A.G.: Czy ten pozytywny trend uda się Państwu utrzymać w kolejnych latach?

A.K: Z pewnością tak, ponieważ mamy jeszcze wolne moce przerobowe w naszych zakładach, a dodatkowo w najbliższych dniach uruchomimy drugi zakład pralniczy w Sierpcu dedykowany wyłącznie do obsługi odzieży roboczej. Zapewnia nam to dalszy rozwój organiczny poprzez pozyskiwanie nowych klientów, daje możliwość zamiany tradycyjnej usługi pralniczej na usługę wynajmu testyliów z serwisem pralniczym i technologią RFID, która zapewnia znacznie wyższą rentowność i którą dodatkowo możemy połączyć z inymi usługami, np. z urządzeniami vendingowymi. Generalnie przyjęty przez nas scenariusz i podjęte już działania nie zakładają innego rozwiązania niż dalszy wyraźny wzrost.


A.G.: Jak będzie wyglądała polityka dywidendowa Spółki? Czy Akcjonariusze będą mogli uczestniczyć w podziale wypracowanego zysku?

A.K: Dzisiaj jesteśmy na etapie budowania wartości i dlatego raczej nie zakładamy wypłaty dywidendy. Natomiast w przyszłości, w perspektywie kilku najbliższych lat, z pewnością sytaucja ta ulegnie zmianie i Akcjonariusze będą uczestniczyć w podziale wypracowanego zysku.


A.G.: Przez dłuższy okres czasu płynność obrotu akcjami HOLLYWOOD S.A. utrzymywała się na niskim poziomie. W jaki sposób chcieliby Państwo to zmienić?

A.K: Taka jest specyfika rynku NewConnect. Planujemy jednak w bieżącym roku przejść na główny parkiet GPW i wówczas płynność obrotu naszymi akcjami będzie wyglądała zupełnie inaczej.


A.G.: Czy Spółka zamierza realizować jakieś projekty przy wsparciu środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej?

A.K: Z pewnością skorzystamy z dotacji ze środków UE, jeżeli pojawią się programy wpisujące się w specyfikę naszej branży. Pragnę nadmienić w tym miejscu, że największy zakład naszej grupy w Sierpcu korzystał kilkakrotnie ze wsparcia unijnego podczas jego budowy oraz rozbudowy. Również inne zakłady naszej grupy skorzystały z dotacji unijnych. Mamy więc duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków z UE.


A.G.: Jak ocenia Pan dzisiaj funkcjonowanie rynku NewConnect i spełnianie jego roli jako źródła pozyskiwania kapitału?

A.K: NewConnect jest bardzo dobrą metodą pozyskiwania kapitału. Jednak uwzględniając to, co powiedziałem wcześniej, Grupa Hollywood traktuje NewConnect przede wszystkim jako przedsionek do zaistnienia na rynku regulowanym GPW w Warszawie.


A.G.: Wiele spółek z alternatywnego rynku finansuje swoje inwestycje przy wykorzystaniu emisji obligacji. Czy jest to aktrakcyjne źródło finansowania?

A.K: Również braliśmy i w dalszym ciągu bierzemy pod uwagę emisje obligacji jako źródło pozyskiwania kapitału. Prowadziliśmy już rozmowy z instytucjami zajmującymi się emisją obligacji. Na chwilę obecną jest to dla nas jedna z możliwości na najbliższą przyszłość.


A.G.: Jakie znaczenie dla wycen rynkowych spółek publicznych mają ich dobre Relacje Inwestorskie? Które kanały komunikacji z inwestorami są w Pana opinii najefektywniejsze?

A.K: Według mnie najlepszą drogą komunikacji zawsze były, są i z pewnością będą bezpośrednie spotkania oraz rozmowy z inwestorami oraz partnerami biznesowymi. Nie ma lepszej drogi komunikacji niż możliwość bezpośredniej i osobistej prezentacji swoich koncepcji, planów, założeń, a także sposobu działania. Bezpośrednich spotkań i kontaktów nie jest w stanie zastąpić żadna prezentacja ani żadne inne narzędzia czy sposoby komunikacji.


A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

A.K: Również bardzo dziękuję.


HLD
Adam Konieczkowski, Prezes Zarządu Spółki HOLLYWOOD S.A.