JR HOLDING zamierza nabyć nowe nieruchomości za 26,4 mln zł

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zawarła dwie przedwstępne umowy nabycia nieruchomości zlokalizowanych w Żorach. Całkowita wartość transakcji przekracza kwotę 26,4 mln zł brutto.

W dniu 24.04.2017 r. Emitent podpisał dwie umowy przedwstępne nabycia nieruchomości położonych w Żorach, na mocy których bezpośrednio lub przez zależne spółki celowe zobowiązał się do ich nabycia od osoby prawnej. Łączna powierzchnia trzech nieruchomości wynosi ponad 1 ha i są one zabudowane dwoma jednokondygnacyjnymi budynkami handlowo-usługowymi. Całkowita wartość transakcji nabycia przedmiotowym nieruchomości została ustalona na kwotę ponad 26,4 mln zł brutto. Podpisanie umów przyrzeczonych powinno nastąpić do dnia 24.07.2017 r. pod warunkiem uzyskania przez JR HOLDING S.A. lub wskazaną celową spółką zależną kredytu bankowego na zakup przedmiotowych nieruchomości. Nabycie nieruchomości wpłynie bardzo pozytywnie na wartość aktywów Spółki oraz poziom osiąganych przez nią przychodów z tytułu najmu powierzchni komercyjnych, który powinien wzrosnąć o ok. 30 %.

„Segment nieruchomości nadal pozostaje fundamentem działalności naszej Grupy Kapitałowej. Dzięki planowanemu nabyciu nieruchomości zlokalizowanych w Żorach będziemy mogli w dalszym ciągu rozwijać ten obszar biznesowy i zwiększać wartość naszego portfela nieruchomości. Przewidujemy również, że wzrost wartości przychodów z najmu powierzchni komercyjnych wyniesie ok. 30 %. Realizowana inwestycja jest oczywiście zgodna ze strategią rozwoju Spółki. Jestem przekonany, że prowadzone przez nas działania pozwolą na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu wartości całej Grupy Kapitałowej.” - podkreśla January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

W okresie od stycznia do marca 2017 r. skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. dotyczące porównywalnego wynajmu powierzchni nieruchomości komercyjnych wyniosły ponad 875 tys. zł netto i były one wyższe o 10% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r., w którym to sięgnęły 795 tys. zł netto.

JR HOLDING S.A. należy do segmentu rynku NewConnect - NC Focus, w skład którego wchodzą podmioty z alternatywnego rynku spełniające najbardziej rygorystyczne kryteria jakościowe związane głównie z kondycją finansową spółki oraz sposobem wypełniania przez nią obowiązków informacyjnych. Emitent realizuje także Program skupu akcji własnych, na który przeznaczone zostały środki w kwocie do 5 mln zł.

źródło: JR HOLDING