JR HOLDING ASI inwestuje w spółki biotechnologiczne

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., dokonała zakupu akcji notowanej na rynku NewConnect spółki Medcamp S.A. Podmiot ten działa w branży biotechnologicznej i jest akcjonariuszem zmierzającej na rynek NewConnect spółki Genxone S.A., która planuje wprowadzić do oferty testy wykrywające obecność koronawirusa SARS-Cov-2 (COVID-19).

Emitent podpisał z Moonrock Enterprise S.A. umowę, której przedmiotem jest zakup przez JR HOLDING ASI S.A. 2.620.000 akcji spółki Medcamp S.A. Stanowią one 10,02% udziału w kapitale zakładowym tego podmiotu oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA. Medcamp S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect od 2007 r., która zajmuje się realizowaniem innowacyjnych projektów medycznych oraz biotechnologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem genetyki. Jedną z jej spółek portfelowych jest Genxone S.A., która planuje wykonywać badania we współpracy ze swoim strategicznym partnerem - spółką Diagnostyka Sp. z o.o., będącą obecnie największą siecią laboratoriów diagnostycznych w Polsce. Genxone S.A. i Diagnostyka Sp. z o.o. zawarły aneksy do umowy o współpracy pomiędzy tymi spółkami, na podstawie których Diagnostyka Sp. z o.o. zobowiązała się wprowadzić do swojej oferty testy Genxone wykrywające obecność SARS-Cov-2 (COVID-19) przy użyciu metody Real Time RT-PCR. Po rozpoczęciu epidemii koronawirusa na świecie Genxone S.A. opracowała i wdrożyła w swoim laboratorium wszystkie niezbędne procedury konieczne do przeprowadzania testów wykrywających obecność SARS-Cov-2 (COVID-19), zgodne ze standardami i wytycznymi WHO. Genxone S.A. posiada potencjał diagnostyczny, naukowo-badawczy oraz organizacyjny do przeprowadzenia testów wykrywających obecność SARS-Cov-2 (COVID-19). Zarząd JR HOLDING ASI S.A. uważa, że inwestycja w Medcamp S.A. wpisuje się w obecną strategię rozwoju i będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

„Decyzja o inwestycji w Medcamp S.A. została poprzedzona głębokimi analizami jej biznesu oraz potencjału do dalszego wzrostu. Podmiot ten jest istotnym akcjonariuszem Genxone S.A., która poinformowała, że planuje jako pierwszy prywatny podmiot w Polsce podjąć działania w zakresie wykonywania badań genetycznych w kierunku wykrywania koronawirusa SARS-Cov-2 (COVID-19). W tym zakresie spółka ta będzie współpracowała ze swoim partnerem strategicznym i zarazem największą siecią laboratoriów diagnostycznych w Polsce - Diagnostyka Sp. z o.o. Genxone S.A. działa w bardzo perspektywicznej branży biotechnologicznej i może zanotować wysoki wzrost skali biznesu, a ponadto chce zadebiutować w najbliższym czasie na rynku NewConnect. Inwestycja w Medcamp S.A. wpisuje się w założenia naszej strategii rozwoju i jestem przekonany, że uda nam się wygenerować na niej bardzo dobrą stopę zwrotu.” - podkreśla January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A.

Medcamp S.A. podpisał z TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych porozumienie inwestycyjne, na mocy którego zwiększy swoje zaangażowanie w Genxone S.A. z 15,9% do ponad 50% w kapitale zakładowym. Medcamp S.A. nabędzie akcje po cenie nie niższej niż 6,90 zł za jedną akcję.

Genxone S.A. to spółka działająca w branży biotechnologicznej, która swoją działalność rozpoczęła w 2016 r., a jej założycielami są dr Michał Kaszuba oraz profesor Uniwersytetu w Kopenhadze Łukasz Krych. Obecnie jest to jedyna w Polsce spółka, która wykonuje badania oraz testy diagnostyczne z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego (NGS) w oparciu o licencję udzieloną przez Oxford Nanopore Technologies. Genxone S.A. swoje usługi świadczy głównie w obszarze diagnostyki genetycznej oraz w przemyśle spożywczym, weterynarii czy rolnictwie. W 2018 r. spółka utworzyła Laboratorium Genetyki Molekularnej, a w 2019 r. uzyskała status NZOZ. Od 2019 r. jednym z akcjonariuszy Genxone S.A. jest Diagnostyka Sp. z o.o. - największa sieć laboratoriów diagnostycznych w Polsce, która w tym roku podpisała ze spółkę umowę współpracy. Spółka Genxone S.A. planuje debiut na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2020 r.

Bardzo dużo dzieje się także w innym projekcie biotechnologicznym JR HOLDING ASI S.A. Spółka portfelowa Adelante Sp. z o.o., która jest zaangażowana w przedsięwzięcie polegające na wdrożeniu terapii leczenia stwardnienia rozsianego, podpisała list intencyjny z prof. dr hab. Marcinem Markiem Majką, będącym Kierownikiem Zakładu Transplantologii i Kierownikiem Pracowni Bank Tkanek i Komórek Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jego celem jest współpraca naukowo-badawcza w realizacji eksperymentu medycznego pt.: „Autologiczny transfer komórek macierzystych szpiku kostnego w terapii stwardnienia rozsianego (SM) oraz jego komercyjnego wdrożenia w terapii chorób autoimmunologicznych oraz innych schorzeń o nieznanej etiologii w tym stwardnienia zanikowego bocznego (SLA)”. Strony w celu realizacji przedsięwzięcia zamierzają podjąć współpracę z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie, Pracownią Bank Tkanek i Komórek Zakładu Transplantologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie oraz SPZOZ Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie.

W dniu 18 marca 2020 r. odbyło się też Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Adelante Sp. z o.o., na którym podwyższono kapitał zakładowy Spółki. Nowi inwestorzy Spółki dokonają wpłat za udziały w łącznej wysokości 4,2 mln zł, co zapewni jej środki na realizację przedsięwzięcia, polegającego na wdrożeniu terapii leczenia stwardnienia rozsianego.

„Jestem bardzo zadowolony z dynamiki rozwoju projektu realizowanego przez Adelante Sp. z o.o. Wszystkie działania są prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem. Spółka odbyła także Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło podwyższenie kapitału zakładowego. Kwota pozyskanych środków ma wynieść 4,2 mln zł, co pozwoli na realizację zaplanowanych działań w ramach naszego przedsięwzięcia.” - zakończył Prezes Ciszewski.

W ostatnim czasie JR HOLDING ASI S.A. poinformowała o podpisaniu przez spółkę portfelową Adelante Sp. z o.o. umowy z Dr n. med. Wojciechem Orłowskim, której przedmiotem jest wspólny rozwój projektu i wdrożenie w ośrodkach leczniczych terapii stwardnienia rozsianego. Współpraca będzie odbywać się pomiędzy Dr n. med. Wojciechem Orłowskim i Adelante na zasadach wyłączności w zakresie wykorzystania w terapii stwardnienia rozsianego w najszerszym możliwie zakresie metody autologicznego transferu komórek macierzystych szpiku kostnego oraz związanego z tą metodą patentu uzyskanego przez Doktora oraz wykorzystania w terapii stwardnienia rozsianego praw własności przemysłowej i autorskich praw majątkowych, które przysługują Doktorowi. Adelante wraz Dr n. med. Wojciechem Orłowskim zamierzają uzyskać w przyszłości patent pt. "Cell product for treating autoimmune diseases" oraz inne patenty opracowane w ramach realizacji zawartej umowy, a także wdrożyć terapię stwardnienia rozsianego w komercyjnym leczeniu klinicznym w oparciu o ww. metodę, patenty, inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie, know-how, wiedzę i doświadczenie. Strony będą także dążyły do rozwoju terapii stwardnienia rozsianego autologicznym transferem komórek macierzystych szpiku kostnego oraz terapii innych schorzeń w tym schorzeń autoimmunologicznych.

Do podstawowych obowiązków Doktora Orłowskiego wynikających z umowy należy m.in. koordynowanie projektu i doradztwo w zakresie jego rozwoju w tym terapii stwardnienia rozsianego autologicznym transferem komórek macierzystych szpiku kostnego oraz komercyjnego wprowadzania jej w ośrodkach leczniczych na terenie Polski oraz zagranicą. Z kolei Adelante jest odpowiedzialne za zapewnienie niezbędnego wsparcia organizacyjnego, marketingowego, finansowego i prawnego dla projektu, zapewnienie usług pomocniczych dla jego realizacji oraz podpisanie umów z laboratoriami, bankami tkanek i komórek, ośrodkami leczniczymi i innymi podmiotami.

Terapia polega na leczeniu stwardnienia rozsianego autologicznym przeszczepem komórek macierzystych szpiku kostnego. Przechodzi ona testy kliniczne, które zostaną uzupełnione o dodatkowe niezbędne dane oraz uzyska dopuszczenie do zastosowania jako zabiegi lecznicze wykonywane zgodnie ze wskazaniami, które wynikają z aktualnej wiedzy medycznej. Dzięki zastosowaniu terapii wszystkie osoby chore na stwardnienie rozsiane, które uczestniczyły w terapii, zostały bezpiecznie i skutecznie leczone, z wysokim stopniem obniżenia skali niepełnosprawności spowodowanej chorobą w ocenie neurologicznej (≥ 50%). Dodatkowo, w ramach projektu, prowadzone będą dalsze badania nad wykorzystaniem zastosowanych w terapii rozwiązań w leczeniu innych chorób, w tym autoimmunologicznych.

JR HOLDING ASI S.A. opublikowała w listopadzie ub. roku strategię rozwoju na lata 2020-2022, która przewiduje wyjście z segmentu nieruchomościowego i reinwestycję środków w nowe projekty inwestycyjne z obszaru odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Spółka planuje także przenieść notowania na rynek główny GPW w Warszawie. JR HOLDING ASI S.A. będzie prezentowała wartość portfela inwestycyjnego poprzez kwartalną aktualizację wyceny aktywów, w szczególności aktywów notowanych na giełdzie. Ambicją Zarządu Spółki jest osiągnięcie do końca 2022 r. aktywów o wartości 1 mld zł.

W portfelu inwestycyjnym JR HOLDING ASI S.A. znajduje się obecnie kilka spółek publicznych. Jedną z nich jest notowana na rynku NewConnect Columbus Energy S.A. będąca liderem na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. JR HOLDING S.A. jest także akcjonariuszem Setanta S.A. - spółki notowanej na Głównym Rynku GPW w Warszawie, która jest w trakcie połączenia z wydawnictwem gier komputerowych ALL IN! GAMES Sp. z o.o. Kolejną spółką portfelową z rynku NewConnect jest ONE MORE LEVEL S.A. będąca producentem gier komputerowych, która pracuje obecnie nad swoją największą produkcją - grą „Ghostrunner”. Innym podmiotem portfelowym JR HOLDING ASI S.A. jest spółka z rynku NewConnect - Thunderbolt S.A. Podmiot ten buduje globalną platformę szkoleniowo-edukacyjną TopLevelTennis.com, na której zamieszczane będą nagrania z największymi światowymi gwiazdami tenisa ziemnego. JR HOLDING ASI S.A. jest także akcjonariuszem notowanej na rynku NewConnect Spółki Premium Fund S.A., która nabyła 100% udziałów Mousetrap Games Sp. z o.o. działającej w branży gier mobilnych. JR HOLDING ASI S.A. posiada też akcje notowanej na rynku NewConnect spółki Synerga.fund S.A., która posiada 8% udziałów w spółce ALL IN! GAMES Sp. z o.o. oraz podpisała Term Sheet, zgodnie z którym będzie odpowiadała za marketing i skalowanie terapii na świecie oraz budowę globalnej marki Adelante i produktu oraz terapii.

JR HOLDING ASI S.A. jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. W październiku 2019 r. Spółka powzięła informację o jej wpisie przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

źródło: JR HOLDING ASI