DB ENERGY - Skokowy wzrost przychodów i zysków

Na koniec grudnia 2019 r. Spółka miała już prawie 10 mln zł przychodów, a wynik netto po dwóch kwartałach osiągnął rekordowy poziom wyniku rocznego z 2018/2019 r. Konsekwentnie powiększamy portfel zleceń o kolejne projekty generalnego wykonawstwa i w formule ESCO. Czynniki rynkowe, takie jak wzrost cen energii czy cen uprawnień do emisji CO₂ i Białych Certyfikatów stymulują inwestycje energooszczędne w przemyśle, co jest dobrym prognostykiem dla wyników finansowych Spółki w kolejnym roku, podsumowuje Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy SA.

SKOKOWY WZROST PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

W I kw. 2019/2020 r. sprzedaż DB Energy wyniosła 6 426,84 tys. zł, zaś w II kw. br. Spółka dołożyła kolejne 3 159,01 tys. zł sprzedaży, co dało narastająco przychody na poziomie 9 585,85 tys. zł, tj. 98% wzrostu rdr. Wpływ na przychody Spółki w omawianym okresie miało rozliczenie realizacji etapów projektów, w tym projektu dla Ciech Soda Polska; projektu dla ZGH Bolesław oraz projektu Simoldes Plasticos. W omawianym okresie Spółka dokonała rozliczenia projektów związanych z pozyskiwaniem Białych Certyfikatów – 3,83 mln zł w I kw. i 1,26 mln zł w II kw. br. Z końcem 2019 r. rynek Białych Certyfikatów został odblokowany, a cena – po gwałtownych wzrostach – ustaliła się na poziomie 1701 zł/toe.

Zgodnie z przyjętym modelem działalności, Spółka realizuje coraz więcej projektów inwestycyjnych, co przekłada się na wzrost obrotów przy jednoczesnej stabilizacji poziomu rentowności. W sprzedaży, w okresie 1.07.2019-31.12.2019, 55% udziału stanowiły audyty EEA i pozyskiwanie Białych Certyfikatów, a projekty inwestycyjne, w tym w modelu ESCO (finansowanie długoterminowe) to 42% całości sprzedaży.

EBITDA Spółki w I kw. 2019/2020 r. wyniosła 1 110,43 tys. zł. W II kw. br. Spółka dodała 113,31 tys. zł EBITDA, co dało narastająco wynik na poziomie 1 223,74 tys. zł, tj. 263% wzrostu rdr. Marża EBITDA narastająco na koniec II kw. wyniosła 12,8% wobec 7% w analogicznym okresie ubiegłego roku. W I kw. 2019/2020 r. Spółka odnotowała 1 066,38 tys. zł zysku operacyjnego, a w II kw. 93,24 tys. zł, co dało narastająco wynik na poziomie 1 159,62 tys. zł, tj. 335% wzrostu rdr. Marża EBIT wyniosła narastająco 12,1% wobec 5,5% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Koszty operacyjne w I kw. br. wyniosły 5 378,08 tys. zł, tj. 131% wzrostu rdr. W II kw. koszty operacyjne wyniosły 3 075,64 tys. zł, tj. wzrost o 35% rdr. Jest to głównie pochodna wzrostu kosztów usług obcych (m.in. koszty podwykonawców w projektach inwestycyjnych) oraz kosztów wynagrodzeń, odpowiednio 42% i 60% rdr.

Zysk netto na koniec I kw. 2019/2020 r. wyniósł 834,93 tys. zł. W II kw. Spółka dodała 35,86 tys. zł zysku, wobec straty na poziomie 8,01 tys. zł. w analogicznym okresie 2018/2019. Narastająco dało to wynik na poziomie 870,79 tys. zł, tj. wzrost o 459% rdr. To znaczący wzrost zysków – w całym poprzednim roku obrotowym Spółka wypracowała 876 tys. zł zysku netto.

Na koniec II kw. Spółka dysponowała gotówką w kwocie 2 838,68 tys. zł, tj. 35% wzrostu rdr. Przepływy operacyjne w II kw. były ujemne w związku ze wzrostem należności o 905 tys. zł i spadkiem zobowiązań o 1872 tys. zł.

PERSPEKTYWY DALSZEGO ROZWOJU W 2019/2020 R.

Na koniec II kw. 2019/2020 r. Spółka miała w ofertowaniu projekty o łącznej wartości ok. 35 mln zł do realizacji na lata 2020-2021 r. Pod koniec stycznia br. DB Energy podpisała kolejny duży kontrakt na rynku efektywności energetycznej w przemyśle, realizowany w formule generalnego wykonawstwa – projekt dla Schumacher Packaging, globalnej firmy z branży opakowań. Umowa obejmuje realizację pierwszego etapu kompleksowej modernizacji elektrociepłowni zlokalizowanej w Myszkowie. Czas realizacji projektu to 52 tygodnie. Wynagrodzenie za zrealizowane prace wyniesie 17,9 mln zł i będzie płatne w transzach, po etapach zakończonych prac.

Spółka zależna – Willbee Energy GmbH z siedzibą w Magdeburgu – nawiązała pierwsze kontakty biznesowe. Willbee Energy przeprowadzi obecnie pierwsze audyty (Walk-through) u niemieckich kontrahentów, celem przygotowania oferty na usługi poprawy efektywności energetycznej. Równolegle w związku z procesem budowy struktur organizacyjnych na rynku niemieckim, a także przygotowaniem do realizacji zadań na rzecz kontrahentów zagranicznych, zwiększono zatrudnienie w spółce. W marcu br. spółka Willlbee Energy weźmie udział w największej branżowej konferencji poświęconej poprawie efektywności energetycznej w Europie – ener.CON Europe 2020 w Berlinie. Zarząd ma nadzieję na wzrost potencjału budowania portfela projektów w Niemczech w związku z prowadzonym ofertowaniem.

W II pół. 2020 r. Spółka planuje zakończenie projektu B+R DiagSys i jego komercjalizację. Stan zaawansowania prac nad realizacją projektu Zarząd szacuje na ok. 80%.

źródło: Reputation Managers