DB ENERGY - Rośnie zainteresowanie projektami ESCO

W III kw. roku obrotowego 2019/2020 r. DB Energy zanotowała rekord przychodów ze sprzedaży na poziomie 8 442,62 tys. zł, tj. 140% wzrostu rdr. Narastająco w okresie trzech kwartałów roku obrotowego Spółka uzyskała 18 028,47 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co daje 116% wzrostu rdr.

DB Energy nie zwalnia tempa realizacji projektów, co przekłada się na kwartał rekordowych przychodów ze sprzedaży. Wzrost zainteresowania inwestycjami z obszaru efektywności energetycznej, w tym szczególnie w formule zewnętrznego finansowania ESCO, sprzyja pozyskiwaniu ciekawych projektów inwestycyjnych, podsumowuje Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy SA.

Wpływ na przychody Spółki w omawianym okresie miało przede wszystkim rozpoczęcie realizacji modernizacji elektrociepłowni dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz - wartość umowy to 17,9 mln zł netto oraz rozliczenie kolejnej transzy Białych Certyfikatów na kwotę 2,74 mln zł. Umowa z Schumacher Packaging to już kolejna umowa na generalne wykonawstwo inwestycji z obszaru efektywności energetycznej. W ramach realizacji strategii, DB Energy stawia na rozwój tego segmentu działalności.

W omawianym okresie Spółka dokonała rozliczenia kolejnych projektów związanych z Białymi Certyfikatami pozyskując 2,74 mln zł, co narastająco daje przychodów w wysokości 7,97 mln zł. W ostatnich miesiącach ceny Białych Certyfikatów rosną w tempie ok. 3% średniomiesięcznie. W marcu średnioważona cena Białych Certyfikatów wyniosła 1844 zł/toe.

Wraz z rozwojem epidemii w okresie styczeń – marzec 2020 r. DB Energy wprowadziła procedury ochrony pracowników zapewniając ciągłość procesów organizacyjnych i inwestycyjnych przy realizowanych projektach.

Zgodnie z przyjętym modelem działalności, Spółka realizuje coraz więcej projektów inwestycyjnych, co przekłada się na wzrost obrotów przy jednoczesnej stabilizacji poziomu rentowności. W omawianym okresie I-III kw. 2019/2020 roku, segment doradczy, w tym audyty efektywności energetycznej, pozyskiwanie Białych Certyfikatów oraz audyty energetyczne przedsiębiorstw stanowiło 45% przychodów ze sprzedaży Spółki, zaś projekty inwestycyjne, w tym w modelu ESCO (finansowanie długoterminowe) odpowiadały za 52% całości przychodów ze sprzedaży.

W III kw. 2019/2020 r. Spółka wypracowała 492,76 tys. zł EBITDA, co dało narastająco wynik na poziomie 1 716,5 tys. zł, tj. 66% wzrostu rdr. Marża EBITDA narastająco na koniec III kw. wyniosła 9,5% wobec 12,4% w analogicznym okresie ubiegłego roku. W III kw. 2019/2020 r. Spółka odnotowała 456,72 tys. zł zysku operacyjnego, co dało narastająco wynik na poziomie 1 616,33 tys. zł, tj. 74% wzrostu rdr. Marża EBIT wyniosła narastająco 9,0% wobec 11,1% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W III kw. 2019/2020 r. koszty operacyjne wyniosły 8 004,66 tys. zł, tj. wzrost o 179% rdr. Głównymi pozycjami kosztowymi były koszty usług obcych, które rosną proporcjonalnie wraz z realizowanymi projektami inwestycyjnymi oraz koszty wynagrodzeń, które wzrosły odpowiednio o 233% i 77% rdr. Narastająco, po trzech kwartałach koszty operacyjne wyniosły 16 458,38 tys. zł, tj. wzrost o 120% rdr.

Zysk netto w III kw. 2019/2020 r. wyniósł 353,07 tys. zł. Narastająco Spółka zamknęła I-III kw. wynikiem na poziomie 1 223,86 tys. zł, tj. wzrost o 88% rdr.

Na koniec III kw. Spółka dysponowała gotówką w kwocie 8 422,1 tys. zł, tj. 93% wzrostu rdr. Przepływy operacyjne w III kw. były dodatnie i wyniosły 5 702,58 tys. zł.

Działalność Spółki cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony potencjalnych kontrahentów. Powyższe spowodowane jest oczekiwanymi następstwami panującej epidemii COVID-19. Znaczna część przedsiębiorstw oczekując zmniejszenia sprzedaży w ujęciu rocznym, a tym samym zmniejszeniem wpływu środków pieniężnych wyraża zwiększone zainteresowanie projektami służącymi zmniejszeniu zużycia energii. Dotyczy to w szczególności projektów, które DB Energy realizuje w modelu ESCO, tj. pełniąc zarówno funkcje generalnego wykonawcy jak również oferując finansowanie na realizację przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

Pod koniec stycznia 2020 r. DB Energy podpisała kolejny duży kontrakt na rynku efektywności energetycznej w przemyśle, realizowany w formule generalnego wykonawstwa – projekt dla Schumacher Packaging, globalnej firmy z branży opakowań. Wynagrodzenie za zrealizowane prace wynosi 17,9 mln zł i będzie płatne w transzach, po etapach zakończonych prac.

źródło: DB ENERGY