EKOKOGENERACJA z dobrymi perspektywami na drugie półrocze 2015 r.

Ekokogeneracja S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2012 r., osiągnęła na poziomie skonsolidowanym 542 tys. zł przychodów ze sprzedaży w 2 kw. 2015 r. Grupa Kapitałowa w minionym kwartale podpisała kontrakt na dostawę instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów o wartości 12 mln zł netto.

Całe pierwsze półrocze 2015 r. Spółka zakończyła skonsolidowanymi przychodami sięgającymi 993 tys. zł wobec 17 tys. zł rok wcześniej. Istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w kolejnych kwartałach będzie miała trwająca realizacja umowy dostawy instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów dla spółki Kotłownia 1 Sp. z o.o., będącej inwestorem realizującym budowę instalacji na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim. Łączna wartość kontraktu zawartego przez Spółkę Ekokogeneracja Development Sp. z o.o., w której Ekokogeneracja S.A. posiada 100% udziałów, sięga 12 mln zł netto. Dodatkowo Emitent przewiduje, że prowadzone obecnie negocjacje z koncernami energetycznymi mogą zaowocować nawet jeszcze w tym roku podpisaniem kolejnej umowy na dostawę instalacji do produkcji energii cieplnej.

„Z dużym optymizmem spoglądamy na nadchodzące kwartały, bowiem realizowana umowa dostawy „pod klucz” oraz uruchomienia instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów na rzecz Kotłownia 1 Sp. z o.o. będzie miała pozytywny wpływ na nasze wyniki finansowe w trzecim kwartale 2015 r. Pomimo przesunięcia w czasie realizacji części wspomnianej umowy dostawy „pod klucz” instalacji na skutek czasowego wstrzymania budowy hali kotłowni przez inwestora, tj. spółkę Kotłownia 1 Sp. z o.o., do końca września wykonamy i rozliczymy kontrakt dostawy instalacji do wysokości 8 mln zł. Kontrakt ten jest realizowany z wykorzystaniem produkowanych przed podmiot stowarzyszony Ekokogeneracja S.A. pieców ceramicznych WGE do produkcji energii cieplnej z odpadów. Liczę także, że trwające aktualnie rozmowy z potencjalnymi klientami zakończą się podpisaniem umów na kolejne dostawy instalacji, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w przychodach oraz zyskach całej Grupy Kapitałowej.” - komentuje Wojciech Rychlicki, Prezes Zarządu Spółki Ekokogeneracja S.A.

Drugi kwartał br. był również udanym okresem dla założonej przez Ekokogeneracja S.A. spółki stowarzyszonej Ekotermika S.A., w której Ekokogeneracja S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio łącznie 47,71% akcji. Ekotermika S.A. przeprowadziła emisję obligacji serii A, z której pozyskała 1,31 mln zł oraz trzy emisje akcji, z których udało jej się zdobyć kapitał w łącznej wysokości ponad 7,2 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie działalności podmiotu zależnego Ekotermika S.A. - spółki Kotłownia 1 Sp. z o.o., będącej inwestorem w budowanej instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów w Nowym Dworze Mazowieckim.

W minionym kwartale zakończony został również przez Ekokogeneracja S.A. pierwszy etap prac badawczo-rozwojowych dot. spalania mułu węglowego w piecu. Prowadzone badania potwierdziły możliwość stosowania w piecu ceramicznym WGE mułu węglowego w celu produkcji cieplnej. Grupa Kapitałowa Ekotermika S.A. sfinansuje zakup pilotażowej instalacji do produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem mułu węglowego. Z kolei Ekokogeneracja S.A. będzie jej dostawcą i generalnym wykonawcą.

„Spółka Ekotermika S.A. zdobyła w 2 kw. br. środki niezbędne do kontynuowania realizacji planów rozwoju związanych z inwestycją realizowaną przez podmiot zależny Ekotermika S.A. - spółkę Kotłownia 1 Sp. z o.o. Ekotermika S.A. planuje dokonanie zakupu od Ekokogeneracja S.A. pilotażowej instalacji do produkcji energii cieplnej z mułu węglowego. Jesteśmy w trakcie prowadzenia negocjacji z dwoma koncernami energetyczno-wydobywczymi odnośnie wyboru lokalizacji dla testowo-pilotażowej instalacji. Budowa instalacji będzie uzależniona od możliwości całorocznego odbioru energii cieplnej.” - dodaje Rychlicki.

Otoczenie rynkowe dla Ekokogeneracja S.A. wydaje się być niezwykle sprzyjające, głównie dzięki wejściu w życie nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Zakłada ona bowiem obowiązek odkupu ciepła z instalacji do termicznego przekształcania odpadów na równi z ciepłem wytwarzanym z biomasy. Emitent oraz inwestorzy branżowi bardzo pozytywnie oceniają perspektywy rozwoju produkcji energii cieplnej z odpadów, głównie w małych oraz średnich miastach. Od stycznia 2016 r. wprowadzony zostanie również w Polsce zakaz składowania odpadów z frakcją palną o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg. Spółka obserwuje w Polsce obecnie wzmożone zainteresowanie małymi instalacjami do energetycznego wykorzystywania odpadów.

Spółka Ekokogeneracja S.A. zajmuje się prowadzeniem sprzedaży dla klientów zewnętrznych oraz podmiotów działających w ramach jej Grupy Kapitałowej instalacji i elementów instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów. Emitent oferuje potencjalnym klientom dwa rodzaje instalacji. Pierwszym są instalacje do produkcji energii cieplnej z odpadów o użytecznej mocy cieplnej od 1,2 do 2,4 MW w piecach ceramicznych WGE. Natomiast drugim rodzajem instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów są piece obrotowe o użytecznej mocy cieplnej od 3 MW do 10 MW.

źródło: Ekokogeneracja