ABS INVESTMENT publikuje prognozy finansowe na 2019 r.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną, opublikowała prognozy finansowe na 2019 r. Spółka prognozuje, że jej zysk brutto na akcję wyniesie w tym roku od 0,50 do 0,55 zł.

Zarząd ABS Investment S.A. przygotował i przyjął prognozę finansową na 2019 r. w zakresie zysku brutto na akcję. Prognoza ta zakłada osiągnięcie przez Emitenta na koniec 2019 r. zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 zł - 0,55 zł. Powyższa prognoza finansowa została sporządzona w oparciu o zakładane przez Zarząd Spółki wyniki z działalności inwestycyjnej i będzie ona podlegała bieżącej ocenie pod kątem możliwości jej realizacji. Zarząd ABS Investment S.A. przewiduje, że przyjęcie prognozy finansowej na ten rok wpłynie pozytywnie na realizowanie polityki inwestycyjnej, a tym i na wyniki finansowe tak jak to miało miejsce w poprzednich latach, w których Spółka publikowała prognozy.

„Zdecydowałem się na publikację prognoz na 2019 rok po przeglądzie spółek portfelowych, a w szczególności ich wycen rynkowych w zestawieniu z szacunkową wartością biznesową. W zeszłym roku nastąpiła niewiarygodna wręcz przecena małych i średnich spółek na GPW. ABS ma wyłącznie pozycję w takich spółkach notowanych oraz w nienotowanych. Słaba koniunktura na rynku, afery Getback oraz KNF sprawiły, że rynek przestał funkcjonować jak należy i stał się dysfunkcyjny. Doszło do niespotykanych już dawno sytuacji: wycen rynkowych poniżej wartości gotówki jaka jest w firmie czy wartości rynkowej na poziomie C/WK 0,2-0,3 i C/Z 3-4. W przypadku zdrowych firm w dłuższym terminie taka wycena jest bezzasadna. Warto również przypomnieć, że prognozy opublikowane przez ABS w latach 2015-2017 zostały zrealizowane.” - wyjaśnia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

W akcjonariacie ABS Investment S.A. pojawił się w ostatnim czasie nowy znaczący akcjonariusz - Pan Daniel Tworek, który przekroczył próg 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Nowy inwestor posiada 400.088 szt. akcji Emitenta, stanowiących 5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA ABS Investment S.A. Zarząd Spółki ocenia, że pojawienie się nowego znaczącego akcjonariusza świadczy o dobrych perspektywach Spółki oraz jej atrakcyjnej wycenie rynkowej.

„Na początku 2019 r. otrzymaliśmy zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% głosów przez nowego akcjonariusza. Jako Prezes i największy akcjonariusz jestem z tego faktu zadowolony. Aktualnie z jednej strony mamy spore rozdrobnienie akcjonariatu, bowiem 7 akcjonariuszy widnieje powyżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów, a z drugiej strony w ich rękach oraz w formie akcji własnych skumulowane jest ok. 70% wszystkich akcji.” - zakończył Prezes Jarosz.

ABS Investment S.A. koncentruje się na rozwoju spółek wchodzących w skład obecnego portfela inwestycyjnego. Liczba pozycji inwestycyjnych uległa zmniejszeniu i w najbliższym czasie możliwe są kolejne wyjścia z inwestycji. Zmniejszenie liczby pozycji powinno przełożyć się na wzrost efektywności prowadzonych działań nadzorczych oraz doradczych w odniesieniu do spółek portfelowych. ABS Investment S.A. liczy, że poprawa sytuacji rynkowej umożliwi osiągnięcie wyższych wycen rynkowych pakietów spółek portfelowych. Wyceny wielu notowanych podmiotów są obecnie na tyle atrakcyjne, że stwarzają okazję do przeprowadzenia bezpiecznych i perspektywicznych inwestycji oraz dokonania uśrednień cen nabycia.

Na początku 2018 r. Zarząd ABS Investment S.A. poinformował, że po przeprowadzonych rozmowach z Zarządem notowanej na rynku NewConnect spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. (BBC) podjął decyzję o przeanalizowaniu opcji strategii rozwoju Spółki polegającej na możliwości stworzenia Grupy Kapitałowej z BBC jako podmiotem zależnym lub połączenia się z BBC w drodze przejęcia tej spółki.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w obszarze inwestycji kapitałowych. Na rynku Catalyst notowane są także jej obligacje serii B. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes, o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

źródło: ABS Investment